Opublikowano, 19 listopada 2021 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

 TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

I. Termin składania wniosków:

od 8 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i  dołączonych do nich wersji elektronicznych.

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

III. Forma i wysokość wsparcia:

Wsparcie udzielane jest  w formie refundacji – do 90 % kosztów kwalifikowanych

Wysokość  wsparcia – od 100 000,00 zł-300 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.5 NIEKOMERCYJNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 311 000,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro stanowi 1 244 000,00 zł.

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                    Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:       Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.5:    Niekomercyjna infrastruktura turystyczna

Planowane do osiągnięcia wskaźniki  -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 11 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.5 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek ).

3) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty tj. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub dowód osobisty).

c) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).

d) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

X. Przetwarzanie danych osobowych

RODO_klauzule_19.2 Otwórz

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 Otwórz

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):

1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Otwórz

2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Otwórz

3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Otwórz

4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

– Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – Otwórz

– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z –Otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – Otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

– Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Otwórz

– Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – Otwórz

– Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – Otwórz

– Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – Otwórz

– Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – Otwórz

-Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – Otwórz

-Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – Otwórz

-Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – Otwórz

-Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – Otwórz

-Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

– Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – Otwórz

-Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – Otwórz

– Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – Otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

– Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – Otwórz

– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – Otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – Otwórz

XIII. Załączniki

1) Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Otwórz

2) Zał. nr 2 – Kryteria wyboru operacji – Otwórz

3) Zał. nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Otwórz

4) Zał. nr 4 – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować – Otwórz

5) Zał. nr 5 – Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy – Otwórz

6) Zał. nr 6 – Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa – Otwórz