integration, welcome, shaking hands

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest partnerstwem otwartym dla nowych członków.

Zasady i procedury przyjmowania nowych członków są określone w statucie.

Rodzaje członkowstwa

Członek zwyczajny

1) osoba fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
c) złoży pisemną deklarację członkowską.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

Członek wspierający

każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

Członek honorowy

osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

Formularze deklaracji


Dla osób fizycznych

         

note, icon, symbol

Dla osób prawnych