Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029


Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje zaangażować lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych. Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przeprowadzi kampanię informacyjną poprzez: stronę internetową LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, oraz Gmin członkowskich tj. Lubaczów, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz miasto Lubaczów. Informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach na terenie gmin wchodzących w skład LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD, oraz w lokalnej prasie i będzie zawierała podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz program. Konsultacje zostaną przeprowadzone w każdej z gmin będącej członkiem LGD na równych zasadach, tzn. będą w nich brali udział przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego.
Powołany zostanie Zespół ds. LSR, złożony z pracowników Biura LGD, członków Zarządu, członków Rady oraz członków LGD, który będzie w bezpośrednim kontakcie ze społecznością lokalną. Członkowie Zespołu ds. LSR będą mieli możliwość uczestnictwa we wszystkich etapach prac nad Lokalną Strategia Rozwoju.
W procesie opracowywania LSR, jako kluczowe – obok danych wynikających ze statystyki publicznej – uznawane będą informacje pochodzące z szerokich konsultacji społecznych, w których uczestniczyć będą przedstawiciele głównych grup istotnych z punktu widzenia realizacji zapisów dokumentu: przedstawiciele wspólnot samorządowych, mieszkańcy obszaru LGD, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz lokalni wytwórcy. Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie (8 spotkań). Tworzenie Strategii będzie przebiegało zgodnie ze standardami planowania strategicznego, przechodząc przez kolejne etapy, tj.: diagnozę i analizę SWOT, określanie celów i wskaźników LSR oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Podczas konsultacji ze społecznością lokalną szczególna uwagę poświęcimy głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowisku i klimatowi, zmianom demograficznym i partnerstwu w realizacji LSR. Podczas dyskusji zostaną zdefiniowane problemy, potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwolą na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i zadań, ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.
Wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe, celem diagnozy obszaru. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania.
Następnie zespół ds. LSR przygotuje wstępną wersję dokumentu strategicznego zawierającą główne kierunki i cele wypracowane podczas konsultacji. Wstępna wypracowana wersja strategii zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość konsultacji, zgłaszania uwag opinii w określonym terminie. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Podsumowaniem konsultacji i prac nad LSR będzie organizacja spotkania informacyjnego dla członków LGD i mieszkańców obszaru, podczas którego nastąpi prezentacja wyników prac nad strategią, jej założeń, celów i wskaźników, w celu nadania jej ostatecznego kształtu.
Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na naszej stronie internetowej www.lgdlubaczow.pl zostanie utworzona zakładka „Wsparcie przygotowawcze”. W zakładce tej zamieszczane będą wszystkie niezbędne informacje związane z opracowywaniem LSR w tym harmonogram, informacje o planowanych spotkaniach ze społecznością lokalną, gdzie podane będą dokładne terminy i miejsca oraz ankiety dla mieszkańców.