Data publikacji 22.05.2023 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – podsumowujące prace nad LSR 2023-2027

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

zaprasza

wszystkich mieszkańców obszaru LGD oraz członków LGD na spotkanie informacyjne, podsumowujące prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, podczas którego nastąpi prezentacja wyników prac nad LSR, jej założeń, celów i wskaźników, aby nadać jej ostateczny kształt.

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 14.30; w Leśnej Chacie w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów.


Data publikacji 19.05.2023 r. 

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu.

Zwracamy się do społeczności lokalnej gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia Strategii o wyrażenie swojej opinii, która pozwoli nam dostosować zapisy LSR do potrzeb społeczności lokalnej.

Wnioski i uwagi do zapisów LSR należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgd.lubaczow@gmail.com lub złożyć do biura LGD ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów w terminie do 23 maja 2023 r. do godz.15.30, należy je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) do poniżej zamieszczonej LSR.

LSR konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD – w godzinach pracy biura.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Plik do pobrania


Data publikacji 19.01.2023 r. 

FISZKA PROJEKTOWA

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 17.02.2023 r. w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  • drogą korespondencyjną na adres: Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  • bezpośrednio do Biura LGD w godzinach pracy biura.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy.

Załącznik do pobrania:

Fiszka projektowa

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.


BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027

ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, adres: ul. Mickiewicza 45 (pokój 221), 37-600 Lubaczów.

Ankietę można również pobrać w wersji pdf – wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do biura LGD  w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna, osobiście).

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Ankieta do pobrania:

Ankieta nr 2 założenia

klauzula informacyjna


BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” obejmuje gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów
i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału
w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, adres: ul. Mickiewicza 45 (pokój 221), 37-600 Lubaczów.

Ankietę można również pobrać w wersji pdf – wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do biura LGD  w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna, osobiście).

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Ankieta do pobrania:

Badanie ankietowe nr 1_diagnoza_LGD Lubaczów

klauzula informacyjna


Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasto Lubaczów.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:

26 lipca 2022 r., godz. 9.00 – Miasto Lubaczów, Lubaczów, Restauracja Lawendowa ul. Unii Lubelskiej 8, 37-600 Lubaczów

26 lipca 2022 r. godz. 12.00 – Gmina Oleszyce, Oleszyce, Pod Księcia Górką, ul. Zamkowa 61E, 37-630 Oleszyce

26 lipca 2022 r. godz. 15.00 – Gmina Narol, Narol, Restauracja Pałacowa, ul. Parkowa 2, 37-610 Narol.

27 lipca 2022 r. godz. 9.00 Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Restauracja Hetman, al. Przyjaźni 6, 37-620 Horyniec-Zdrój

27 lipca 2022 r. godz. 12.00Gmina Wielkie Oczy, Wielkie Oczy, Sala Narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2,37-627 Wielkie Oczy, transmisja on-line

27 lipca 2022 r. godz. 15.00Gmina Lubaczów, Lubaczów, Restauracja Lawendowa, ul. Unii Lubelskiej 8, 37-600 Lubaczów

28 lipca 2022 r. godz. 9.00Gmina Cieszanów, Cieszanów, The Ballroom, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów

28 lipca 2022 r. godz. 13.00Gmina Stary Dzików, Stary Dzików, Sali Narad w budynku przy ulicy Kościuszki 86 w Starym Dzikowie, 37-632 Stary Dzików, transmisja on-line

Uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania przedsięwzięć, sformułowania wskaźników i kryteriów wyboru niezbędnych w procesie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego dla obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

PROGRAM SPOTKAŃ:

  1. Główne cechy podejścia LEADER i funkcjonowania LGD.
  2. Opracowanie i wdrażanie LSR.
  3. Inwentaryzacja obszaru, potrzeby, zasoby i potencjały.
  4. Omówienie wyników Diagnozy obszaru.
  5. Wypracowanie założeń i celów LSR.

 


Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR na lata 2023-2029

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje zaangażować lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych. Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przeprowadzi kampanię informacyjną poprzez: stronę internetową LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, oraz Gmin członkowskich tj. Lubaczów, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz miasto Lubaczów. Informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach na terenie gmin wchodzących w skład LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD, oraz w lokalnej prasie i będzie zawierała podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz program. Konsultacje zostaną przeprowadzone w każdej z gmin będącej członkiem LGD na równych zasadach, tzn. będą w nich brali udział przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego.
Powołany zostanie Zespół ds. LSR, złożony z pracowników Biura LGD, członków Zarządu, członków Rady oraz członków LGD, który będzie w bezpośrednim kontakcie ze społecznością lokalną. Członkowie Zespołu ds. LSR będą mieli możliwość uczestnictwa we wszystkich etapach prac nad Lokalną Strategia Rozwoju.
W procesie opracowywania LSR, jako kluczowe – obok danych wynikających ze statystyki publicznej – uznawane będą informacje pochodzące z szerokich konsultacji społecznych, w których uczestniczyć będą przedstawiciele głównych grup istotnych z punktu widzenia realizacji zapisów dokumentu: przedstawiciele wspólnot samorządowych, mieszkańcy obszaru LGD, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz lokalni wytwórcy. Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie (8 spotkań). Tworzenie Strategii będzie przebiegało zgodnie ze standardami planowania strategicznego, przechodząc przez kolejne etapy, tj.: diagnozę i analizę SWOT, określanie celów i wskaźników LSR oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Podczas konsultacji ze społecznością lokalną szczególna uwagę poświęcimy głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowisku i klimatowi, zmianom demograficznym i partnerstwu w realizacji LSR. Podczas dyskusji zostaną zdefiniowane problemy, potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwolą na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i zadań, ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.
Wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe, celem diagnozy obszaru. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania.
Następnie zespół ds. LSR przygotuje wstępną wersję dokumentu strategicznego zawierającą główne kierunki i cele wypracowane podczas konsultacji. Wstępna wypracowana wersja strategii zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość konsultacji, zgłaszania uwag opinii w określonym terminie. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Podsumowaniem konsultacji i prac nad LSR będzie organizacja spotkania informacyjnego dla członków LGD i mieszkańców obszaru, podczas którego nastąpi prezentacja wyników prac nad strategią, jej założeń, celów i wskaźników, w celu nadania jej ostatecznego kształtu.
Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na naszej stronie internetowej www.lgdlubaczow.pl zostanie utworzona zakładka „Wsparcie przygotowawcze”. W zakładce tej zamieszczane będą wszystkie niezbędne informacje związane z opracowywaniem LSR w tym harmonogram, informacje o planowanych spotkaniach ze społecznością lokalną, gdzie podane będą dokładne terminy i miejsca oraz ankiety dla mieszkańców.