Misja

Misją LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest inicjowanie oraz realizacja na swoim terenie projektów wpływających na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny obszaru LGD, a także w oparciu o istniejące walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Obszar działania

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz obszar Miasta Lubaczów położonych w powiecie Lubaczowskim, województwie podkarpackim.

Wizja

Wizją obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stać się miejscem gdzie jego mieszkańcy, dzięki swojej aktywności, i przedsiębiorczości wykorzystują położenie, warunki przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru LGD – jako swojego miejsca zamieszkania, z którym się mocno utożsamiają.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm),
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 ( Dz. U. 2015, poz. 349),
3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015 r. poz. 378),
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz.UE L 347/487 z 20.12.2013, z późn.zm.)
5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanowiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L347/320 z 20.12.2013),
6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873),
7) statutu.

Celem Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim:

1) opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i położonych w obszarze działania LGD,
4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
5) promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
6) udzielanie wsparcia i podnoszenie kompetencji osób z obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania operacji i pozyskiwania środków na ich realizację,
7) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych,
8) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na terenie działania Stowarzyszenia
9) wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych.

LGD realizuje swoje cele poprzez m.in.:

1) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,
3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSR,
4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
6) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona www, ogłoszenie w prasie lokalnej o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia przez potencjalnych beneficjentów o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
7) ustalanie zgodności projektów z założeniami LSR,
8) dokonywanie wyboru operacji do finansowania ze środków przyznanych LGD przyznanych na realizację LSR w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach PROW oraz niniejszym statutem,
10) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,
b) imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej.
11) aplikowanie o środki finansowe w ramach innych dostępnych źródeł finansowania.