• Post category:wydarzenie

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Informujemy, że dnia 18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023, który odbył się w dniach od 1.03.2023 r. do 14.03.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wybór Protokolanta i Sekretarza.
  5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
  6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosków przez członków Rady.
  7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
  8. Pytania i wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.