• Post category:ogłoszenie

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w 2020 oraz przedstawienie działań planowanych

W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania dotychczas zrealizowanych działań w roku 2020 oraz przedstawienia działań planowanych poniżej zamieszczamy artykuł.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym a terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców.

OGŁASZANE NABORY PRZEZ LGD „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

W 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przeprowadziła następujące nabory wniosków.

Nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 7 operacji na całkowitą kwotę 490 000,00 zł.

W ramach wybranych operacji powstanie m.in. wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, utworzenie mobilnego studia fotograficznego, Nowa Strefa warsztatowo szkoleniowa dla aktywnego rozwoju i wypoczynku, oraz miejsca noclegowe w Horyńcu Zdroju i Narolu.

Nabór wniosków w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.7 Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 5 operacji  na całkowitą kwotę 1 104 548,00 zł.

Zakres wybranych operacji to m.in. rozwój działalności gospodarczej Domek na Roztoczu w Horyńcu Zdroju, budowa dwóch całorocznych rodzinnych domków na wynajem w Rudzie Różanieckiej, wynajem hulajnóg elektrycznych, uruchomienie na obszarze LSR innowacyjnych usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, oraz usługi informacji turystycznej z wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego świadczone dla turystów.

AKTYWIZACJA

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizowała również działania aktywizujące lokalną społeczność poprzez realizację operacji własnych.

Pierwszą operacją własną realizowaną w 2020 roku była operacja pt. „Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych”. Celem projektu była organizacja „Inkubatora dotacji” w ramach 6 spotkań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym dla społeczności obszaru LSR.

Na czym polegał projekt?

Inkubator dotacji był projektem szkoleniowym i warsztatowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Drugą operacją własną realizowaną w tym roku była operacja pt. „Strategia szansą rozwoju marki Ziemi lubaczowskiej”.

Na czym polegał projekt?

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” opracowała wspólną markę obszaru LGD Ziemi Lubaczowskiej. W wyniku przeprowadzenia akcji społecznych, cyklu spotkań z zespołem roboczym, konferencji promującej strategię marketingową obszaru LSR i budowę wspólnej marki, jak również pracy własnej – został przygotowany materiał stanowiący podstawę do wypracowania strategii. Efektem projektu jest opracowany dokument, który stanowi podstawę do realizacji skoordynowanych działań marketingowych związanych z obszarem LSR. Docelowo, wykorzystując strategię marketingową podmioty z obszaru LSR mogą podejmować działania w zakresie wspólnej promocji obszaru LGD, produktów i usług lokalnych oraz tworzyć pozytywny wizerunek regionu poprzez wzmacnianie działań budujących markę lokalną.

PLAN KOMUNIKACJI

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach obowiązującego ją Planu Komunikacji podejmuje szereg działań komunikacyjnych m.in przed ogłoszeniem naborów wniosków. LGD prowadzi obszerną akcję promocyjną przed ogłaszanymi konkursami. Akcja promocyjna – informacyjna jest zróżnicowana i jest przeprowadzona za pomocą różnorakich narzędzi (ogłoszenia na tablicach informacyjnych, stronie internetowej, stronach internetowych lokalnych gmin, prowadzenie portalu społecznościowego, wysyłanie informacji poprzez newslettera, uczestnictwo w imprezach lokalnych, otwarte spotkania w każdej z gmin, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dot. wypełniania dokumentów aplikacyjnych, dystrybucja ulotek, szerokie i fachowe doradztwo w Biurze LGD oraz telefoniczne, a także publikacja materiałów informacyjnych w prasie obejmującej obszar LSR) przez co daje duże możliwości i dociera do wielu różnych grup lokalnej społeczności.

Dodatkowo LGD bierze udział w organizowanych lokalnych imprezach na terenie obszaru LGD co wpływa pozytywnie na aktywizację społeczności lokalnej.

PLANOWANE DZIAŁANIA

W I półroczu 2021 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zgodnie z harmonogramem naborów wniosków planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz realizację operacji własnej w zakresie przedsięwzięcia 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podejmowania działalności gospodarczej.

Bezpłatne doradztwo dotyczące warunków przyznania pomocy, beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych i wszelkich wskazówek udzielają pracownicy biura LGD.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17

e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com

www.lgd-rzl.pl