• Post category:ogłoszenie

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 08.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów.

Zwracamy się do społeczności lokalnej gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia Strategii o wyrażenie swojej opinii, która pozwoli nam dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Konsultacje dotyczą następujących zmian:

Proponuje się dodatkowe środki w ramach poddziałania 19.2 przeznaczyć na:

  1. Niekomercyjną infrastrukturę turystyczną – przedsięwzięcie 1.1.5 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna311 000,00 euro, co spowoduje zwiększenie wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.5 (Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej) z 10 szt. na 15szt. oraz wskaźnika rezultatu (Liczba osób, które skorzystały z nowo powstałej infrastruktury turystycznej) z 17 000 szt. na 25 500 szt.
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej175 000,00 euro, co spowoduje zwiększenie wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.8 (Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa) z 10 szt. na 20 szt. oraz wskaźnika rezultatu (Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)) z 30 szt. na 40 szt.

Proponuje się dodatkowe środki w ramach poddziałania 19.4 przeznaczyć na:

  1. Szkolenia dla pracowników biura LGD – szkolenie z zakresu tworzenia, realizacji i zarządzania projektami – 8 godzin, planowane w 2021 r. – 750,00 euro.
  2. Szkolenia dla organu decyzyjnego LGD – szkolenie z zakresu procedury oceny oraz wyboru projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 (16 godzin, planowane w 2021 r. – 2 000,00 euro oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych (16 godzin, planowane w 2021 r. – 2 000,00 euro.
  3. Funkcjonowanie biura – 53 570,00 euro.

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres lgd.lubaczow@gmail.com do dnia 08.06.2021 r. do godz.15.30, należy je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi, wnioski,) do poniżej zamieszczonej LSR.

LSR konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD – w godzinach pracy biura.

Termin do nadsyłania uwag upływa 08.06.2021  r.

Plik do pobrania:

LGD_RZL Strategia maj 2021_projekt