• Post category:ogłoszenie

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 17.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów.

W związku z potrzebą zastosowania zaleceń z monitoringu LSR, Zarząd LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w dniu 10.10.2022 r. wszczął procedurę aktualizacji LSR. Zmiana dotyczy przede wszystkim przeniesienia niewykorzystanych środków z przedsięwzięcia 1.1.7 na przedsięwzięcie 1.1.5. oraz na przedsięwzięcie 1.2.3. Ponadto zmiany dotyczą również przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach  przedsięwzięć 1.1.5, 1.1.8 w latach 2016-2018 i 2019-2021 na lata 2022-2023.

Zwracamy się do społeczności lokalnej gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia Strategii o wyrażenie swojej opinii, która pozwoli nam dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres lgd.lubaczow@gmail.com do dnia 17.10.2022 r. do godz.15.30, należy je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) do poniżej zamieszczonej LSR.

LSR konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD – w godzinach pracy biura.

Termin do nadsyłania uwag upływa 17.10.2022  r.

Plik do pobrania:

LGD_RZL Strategia X 2022_projekt zmian