Opublikowano, 15 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. Termin składania wniosków:

od 31 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r.

(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz zaleca się w formie elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych.

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Forma i wysokość wsparcia:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu –premii w wysokości 70 000,00 zł

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.8 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 65 200,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro stanowi 260 800,00 zł.

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                      Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:       Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.8:    Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki  -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,

3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 11 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.

2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).

3) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy de faworyzowanej (wzór do pobrania) – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub dowód osobisty).

d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):

1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Otwórz

2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Otwórz

3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Otwórz

4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

– Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) -wersja 4z- Otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – Otwórz

6) Biznesplan (wersja 4z)

-Biznesplan (.docx) – Otwórz

-Biznesplan tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z) (.xlsx) – Otwórz

-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 4z) – Otwórz

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

-Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – Otwórz

-Załącznik wykaz działek ewidencyjnych  (pdf.) – Otwórz

-Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ informacja po realizacji operacji – Otwórz

-Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – Otwórz

-Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – Otwórz

-Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

-Wniosek o płatność wersja 4z (.xlsx) – Otwórz

-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) (.pdf) – Otwórz

-Załącznik nr 2​_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –Otwórz

-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu –Otwórz

-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – Otwórz

9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – Otwórz

-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – Otwórz

10) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Otwórz

XI. Załączniki

1) Zał. nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Otwórz

2) Zał. nr 2 – Kryteria wyboru operacji – Otwórz

3) Zał. nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Otwórz

4) Zał. nr 4 – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji – Otwórz

5) Zał. nr 5 – Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej – Otwórz

6) Zał. nr 6 – Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy- Otwórz

7) Zał. nr 7 – Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa- Otwórz