Data opublikowania, 25 lipca 2018 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie TWORZENIA LUB ROZWOJU INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI

I. Termin składania wniosków:

od 9 sierpnia 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch segregatorach (każdy egzemplarz w osobnym segregatorze) w kolejności: wniosek o przyznanie pomocy, a następnie załączniki zgodnie z informacją o załącznikach widniejącą we wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Forma i wysokość wsparcia:

Wsparcie udzielane jest  w formie refundacji – do 70 % kosztów kwalifikowanych

Wysokość wsparcia – od 25 001,00 zł do 500 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                 Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:      Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.3:    Inkubator przetwórstwa

Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) spełnienie dodatkowego warunku udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru,
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 13 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.3 Inkubator przetwórstwa) stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.
2) Wersja elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4) Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące liczby podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych (wzór do pobrania) – załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a)Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik do niniejszego ogłoszenia).
b)Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR (wzór do pobrania) – załącznik do niniejszego ogłoszenia.
c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub inne).
d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik do niniejszego ogłoszenia).
e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

X.Przetwarzanie danych osobowych:

RODO_klauzule_19.2 Otwórz
RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 Otwórz
RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 Otwórz

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):

1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Otwórz
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium Otwórz
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Otwórz
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz 
5) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (wersja 3 z) – otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r.(wersja 3z) – otwórz
7) Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (wersja 3z) – otwórz
8) Biznesplan tabele finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 – otwórz
9) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
10) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz 
11) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w wielkości przedsiębiorstwa – otwórz 
12) Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 7z) – otwórz 
13) Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie finansowo – rzeczowe operacji – otwórz 
14) Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych – otwórz 
15) Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – otwórz
16) Załącznik nr 3A do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1020) – otwórz 
17) Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji – otwórz
18) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej/informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz 
19) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – otwórz 
20) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej/ informacji po realizacji operacji – otwórz
21) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz
22) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (wersja 3z) – otwórz 
23) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórz 
24) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – otwórz 
25) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz 


XII. Załączniki

1)Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Otwórz
2)Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Otwórz
3)Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące liczby podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych. Otwórz
4)Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować. Otwórz
5)Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR. Otwórz
6)Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Otwórz
7)Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa. Otwórz