Beneficjenci:
• osoby fizyczne,
• obywatele państw członkowskich UE,
• osoby pełnoletnie,
• podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów,
• podmiot, w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo Przedsiębiorców,

• nie została przyznana dotychczas pomoc na operację w tym zakresie.
• jest z obszaru wiejskiego objętego LSR (miejsce zamieszkania).

Warunki przyznania pomocy:
• opracowanie i przedłużenie biznesplanu
• operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców,

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Pozostałe warunki przyznania pomocy:

• Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy.
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji,  w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
• Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.


Forma i intensywność wsparcia

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizowane będą przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystyczej
.
-Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 70 000 zł.(premia 100%)

Przedsięwzięcie 1.1.9 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety.

-Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 100 000 zł.  (premia 100%)
– Limit na przedsięwzięcie został wyczerpany.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane po podpisaniu umowy w dwóch transzach, z tym że:

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,

b) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy
i jest wypłacana, jeżeli

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, oraz:

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów o których mowa w § 17 ust. 1, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, (o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia 1305/2013), zwane dalej „kosztami ogólnymi”
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
8) Podatku od towarów i usług, zgodnie z art.69 ust. 3 lit.c rozporządzenia nr 1303/2013
Koszty kwalifikowane muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Umowa zawiera m.in. takie zobowiązania beneficjenta jak:

-operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

-prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych,

-osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy.