• Post category:wydarzenie

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w 2021 oraz przedstawienie działań planowanych

W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania dotychczas zrealizowanych działań w roku 2021 oraz przedstawienia działań planowanych poniżej zamieszczamy artykuł.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym a terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców.

OGŁASZANE NABORY PRZEZ LGD „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

W 2021 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przeprowadziła następujące nabory wniosków.

Nabór wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna w ramach którego do biura LGD wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 562 648,00 zł. Limit dla naboru nr 1/2021 wynosi 120 925,17 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro stanowi 483 700,68 zł. Zgodnie z listą do dofinansowania zostało przyjętych 3 operacje, z czego 2 operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

LGD w IV kw. br. ogłosiła dwa nabory wniosków:

-w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – limit dostępnych środków w ramach naboru: 311 000,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro stanowi 1 244 000,00 zł.

-w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – limit dostępnych środków w ramach naboru: 175 000,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/euro stanowi 700 000,00 zł.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty zrealizowane i rozliczone w 2021 roku w ramach realizacji LSR z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz niekomercyjnej infrastruktury turystycznej powstały m.in. nowe miejsca noclegowe i produkty turystyczne.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizowała również działania aktywizujące lokalną społeczność poprzez realizację operacji własnych.

LGD w 2021 roku zrealizowała operacją własną pt. „Inkubator dotacji – nowe umiejętności, nowe możliwości”. Celem projektu była organizacja „Inkubatora dotacji” w ramach 6 spotkań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym dla społeczności obszaru LSR.

Na czym polegał projekt?

Inkubator dotacji był projektem szkoleniowym i warsztatowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.

PLAN KOMUNIKACJI

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach obowiązującego ją Planu Komunikacji podejmuje szereg działań komunikacyjnych m.in przed ogłoszeniem naborów wniosków. LGD prowadzi obszerną akcję promocyjną przed ogłaszanymi konkursami. Akcja promocyjna – informacyjna jest zróżnicowana i jest przeprowadzona za pomocą różnorakich narzędzi (ogłoszenia na tablicach informacyjnych, stronie internetowej, stronach internetowych lokalnych gmin, prowadzenie portalu społecznościowego, wysyłanie informacji poprzez newslettera, uczestnictwo w imprezach lokalnych, otwarte spotkania w każdej z gmin, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dot. wypełniania dokumentów aplikacyjnych, dystrybucja ulotek, szerokie i fachowe doradztwo w Biurze LGD oraz telefoniczne, a także publikacja materiałów informacyjnych w prasie obejmującej obszar LSR) przez co daje duże możliwości i dociera do wielu różnych grup lokalnej społeczności.

Dodatkowo LGD bierze udział w organizowanych lokalnych imprezach na terenie obszaru LGD co wpływa pozytywnie na aktywizację społeczności lokalnej.

PLANOWANE DZIAŁANIA

W I półroczu 2022 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” planuje realizację projektu współpracy pt. „Razem Wspieramy Obszary Wiejskie”. Projekt współpracy ma na celu aktywizację społeczeństwa obszarów partnerskich LGD: LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” LGD Partnerstwa 5 Gmin, LGD Trygon – Rozwój i Innowacja oraz słowackiego partnera LGD (MAS) DUŠA.

Bezpłatne doradztwo dotyczące warunków przyznania pomocy, beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych i wszelkich wskazówek udzielają pracownicy biura LGD.

Adres kontaktowy:

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17

e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com

www.lgdlubaczow.pl