Podsumowanie realizacji LSR 2014-2020

W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania realizacji LSR poniżej zamieszczamy artykuł.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim.
Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców.

Za pośrednictwem LGD w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 skierowane zostały środki na wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój istniejących firm oraz tworzenie dodatkowych miejsc pracy, podejmowanie działalności gospodarczej, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną projekty grantowe i nie tylko.

• Lokalna Grupa Działania w ramach realizacji LSR w latach 2017–2023 przeprowadziła 24 nabory.
• Beneficjenci złożyli łącznie 120 wniosków, z czego zostało wybranych 108 wniosków.
• Zostało utworzonych 40 nowych miejsc pracy w ramach nowopowstałych i rozwijanych działalności gospodarczych.
• Wnioski zrealizowane i w trakcie realizacji opiewają na kwotę dofinasowania z LGD na ponad 10 ml złotych.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTUROWEJ
Dzięki wsparciu ramach ogłaszanych naborów przez LGD – aktywne organizacje zrealizowały lub realizują projekty polegające na realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową. Ich celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i turystów, promowanie obszarów wiejskich oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Z wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury korzystają zarówno mieszkańcy obszaru LGD, jak i turyści i goście odwiedzający obszar powiatu lubaczowskiego. W całym okresie PROW na lata 2014-2020 w ramach ogłaszanych naborów przez LGD w latach od 2016 do 2023 podpisano umowy na realizację 21 inwestycji dotyczących wybudowania lub przebudowania lub wyposażenia obiektów turystycznych lub rekreacyjnych w zakresie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.
Wsparcie przekazane przez LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Łączna wartość wnioskowanych operacji i przyznanego dofinansowania przez LGD w ramach niekomercyjnej infrastruktury turystycznej: 4 976 966,26 zł

WSPARCIE SEKTORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o wsparcie sektora przedsiębiorczości dla Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w okresie bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 stanowił jedno z najważniejszych działań podejmowanych przez nasze stowarzyszenie, które dla przedsiębiorców przeprowadziło 10 konkursów na wybór operacji. Na operacje skierowane do sektora przedsiębiorczości przeznaczyliśmy wsparcie finansowe w wysokości 4 454 128,84 zł. Z tej kwoty 2 274128,84 zł trafiło na projekty realizowane przez istniejące firmy. Kwota 1 680 000,00 zł skierowana została na wsparcie dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą. Dzięki posiadanym środkom finansowym udało się otworzyć nowe 27 działalności gospodarczych, a także dofinansować 12 operacji w zakresie rozwoju istniejących już przedsiębiorstw. W ramach sektora przedsiębiorczości zostało utworzonych 40 nowych miejsc pracy w ramach nowopowstałych i rozwijanych działalności gospodarczych. Dofinasowania zostały przyznane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WSPIERAMY INICJATYWY GRANTOWE

Prawie 600 000 zł wyniosła kwota wsparcia przyznana dla 20 organizacji pozarządowych, którzy w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowali swoje pomysły na terenie naszego obszaru LGD w ramach projektów grantowych dofinasowanych przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Wybrane granty otrzymały wsparcie finansowe o wartości od 5000,00 zł do 50 000,00 zł wpływając na aktywizację społeczności lokalnej i rozwój obszarów wiejskich. Dofinasowania zostały przyznane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizowała w perspektywie finansowej 2014-2020 cztery projekty grantowy:

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego Ziemi Lubaczowskiej poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym i kulturowym.”

„Promocja produktów i usług lokalnych Ziemi Lubaczowskiej poprzez realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym i promocyjnym”.

„Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturowych”.

„Promocja produktów i usług lokalnych obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej poprzez realizację inicjatyw o charakterze promocyjnym i edukacyjnym”.

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

W ramach działalności LGD zostały również zrealizowane dwa projekty współpracy: Tradycyjne – Lokalne – Naturalne produkty Ziemi Lubaczowskiej i obszaru C.K. Podkarpacie oraz Razem wspieramy Obszary Wiejskie.

Pierwszy z projektów był realizowany w ramach współpracy krajowej i brały w nim udział dwie lokalne grupy działania: Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz C.K. Podkarpacie. Realizacja projektu trwała od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r. Całkowity koszt projektu wynosił 319 000,00 zł, natomiast udział finansowy LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej wynosił 232 000,00 zł. Projekt miał na celu wykorzystanie lokalnych i regionalnych produktów do rozwoju gospodarczego poprzez ich promocję. W ramach projektu zostały zorganizowane wydarzenia oraz powstała strona internetowa zawierająca e-galerię www.nasze-lokalne.pl , gdzie lokalni artyści promują swoje prace. Ponadto na stronie umieszczane są informacje o lokalnych produktach. Powyższe działania przyczyniają się do zwiększenia ruchu turystycznego. Projekt wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu, a tym samym wpisuje się w założenia LSR.

Drugi z projektów był realizowany w ramach współpracy międzynarodowej. Partnerem zagranicznym uczestniczącym w projekcie była Słowacja. Projekt był realizowany od 28 października 2021 r. do 30 października 2022 r. Całkowity koszt projektu wynosił 242 317,00 zł, natomiast udział finansowy LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej wynosił 97 500,00 zł. Cel tego projektu, podobnie jak poprzedniego, zakładał promocję regionalnych produktów w Polsce i poza granicami kraju, co przełożyło się na rozwój gospodarczy regionu oraz na pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców. Dodatkowo projekt pozwolił na poznanie zasobów Słowacji oraz na wymianę doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim osobom i  instytucjom, które były zaangażowane w realizację i wdrażanie LSR, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, beneficjentom, przedsiębiorcom (zwłaszcza tym, którzy korzystając ze wsparcia za pośrednictwem LGD założyli swoją  działalność gospodarczą), organizacjom pozarządowym działającym na naszym obszarze LSR, przedstawicielom Gmin Członkowskich, członkom Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członkom Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Adres kontaktowy:
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17
e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com
www.lgdlubaczow.pl