• Post category:wydarzenie

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Informujemy, że dnia 24 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” . Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie opiniowania zmian umowy o przyznanie pomocy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wybór protokolanta.
  5. Zaopiniowanie zmiany umowy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
  7. Pytania i wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia