Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Informujemy, że dnia 1 czerwca 2022 r. o godz. 13.30 w Restauracji THE BALLROOM, ul. Sienkiewicza 2, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady LGD. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2022, który odbył się w dniach od 31.03.2022 r. do 13.04.2022 r.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wybór Protokolanta i Sekretarza.
  5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
  6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosków przez członków Rady.
  7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
  8. Pytania i wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.