• Post category:nowa LSR

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

w związku z uzupełnieniami do złożonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Zarząd LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w dniu 22.08.2023 r. wszczął procedurę konsultacji społecznych aktualizacji LSR.

Zmiany w konsultowanym dokumencie dotyczą przede wszystkim:

  • w rozdziale III Partycypacyjny charakter LSR dokonano analizy przyjęcia bądź odrzucenie wniosków z konsultacji,
  • w rozdziale IV Analiza potrzeb i potencjału dokonano opisu zagospodarowania przestrzennego, stanu infrastruktury, uzasadniono wskazanie grup docelowych,
  • w rozdziale VI Cele i Wskaźniki uszczegółowiono poszczególne przedsięwzięcia oraz przedsięwzięcie 1.3 rozdzielono na dwa tj. 1.3 i 1.8 w ramach WPR, oraz przenumerowano kolejne numery następnych przedsięwzięć,
  • w rozdziale VII Sposób wyboru i oceny operacji oraz ustanawiania kryteriów wyboru uszczegółowiono ogólną charakterystykę organizacji pracy LGD, sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru,
  • w rozdziale VIII Plan Działania- opisano zwięzłą charakterystykę harmonogramu,
  • w rozdziale IX Plan Finansowy – uszczegółowiono,
  • w rozdziale X Monitoring i Ewaluacja – uszczegółowiono zasady prowadzenia ewaluacji i monitoringu.
  • zaktualizowano Załączniki do LSR: Cele i przedsięwzięcia, Plan Działania, Plan wykorzystania budżetu LSR.
  • z powodu dodania tabel z dodatkowymi danymi zaktualizowano kolejno numery wszystkich tabel w nagłówkach i opisach.

Zwracamy się do społeczności lokalnej gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” o wyrażenie swojej opinii, która pozwoli nam dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR.

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres lgd.lubaczow@gmail.com do dnia 28.08.2022 r. do godz.12.00, należy je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) do poniżej zamieszczonej LSR.

LSR konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD – w godzinach pracy biura.

Termin do nadsyłania uwag upływa 28.08.2023 r. do godz.12.00.

Plik do pobrania:

LSR_VIII_2023_projekt zmian