• Post category:nowa LSR

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru – PS WPR

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 ze środków PS WPR.
Projektowane lokalne kryteria wyboru operacji będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową operacji, które polegają na:
Poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej (przedsięwzięcie 1.1.Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej umożliwiającej rozwój pasji i talentów)
Rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.3 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego, integracji i rozwoju dla lokalnej społeczności i turystów)
Kształtowaniu świadomości obywatelskiej (…), a także wzmacnianiu programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (przedsięwzięcie 1.4. Poprowadzenie Akademii Liderów Lokalnych, przedsięwzięcie 1.5. Wykorzystanie cyfryzacji w rozwoju mieszkańców)
Włączeniu społecznym seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji (przedsięwzięcie 1.7 Rozwój osobisty – integracja, wzmacnianie aktywności, podniesienie umiejętności cyfrowych)
Podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.8 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego, integracji i rozwoju dla lokalnej społeczności i turystów)

Projektowane lokalne kryteria wyboru grantobiorców będą odpowiadać za wybór i ocenę punktową grantobiorców, którzy będą ubiegać się o realizację zadań polegających na:
Włączeniu społecznym seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji (przedsięwzięcie 1.2. Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego, przedsięwzięcie 1.6. Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży)

Uwagi do projektowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji lub lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców można wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lgd.lubaczow@gmail.com do końca dnia 21.05.2024 r.

Kryteria konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu– w godzinach pracy biura LGD.

Komentarze, uwagi do kryteriów należy przygotować w formie pisemnej.

Termin do nadsyłania uwag upływa 21.05.2024 r.

Kryteria wyboru operacji PS WPR

Kryteria wyboru grantobiorców PS WPR