Data opublikowania, 2 lutego 2018 r. 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie GRANTÓW  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


I. Termin składania wniosków:

od 19 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków:

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników należy złożyć bezpośrednio (osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej (oryginał i kopia) i  dołączonych do nich wersji elektronicznej. Zaleca się aby komplet dokumentów: wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami był wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

IV. Wysokość kwoty grantu i intensywność pomocy:

Wartość minimalna grantu 5.000,00 zł

Wartość maksymalna grantu 50.000,00 zł

Intensywność wsparcia – refundacja w wysokości do 97% kosztów kwalifikowalnych.

Limit na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych wynosi 100 000,00 zł

V.   Zakres tematyczny projektu grantowego:

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.4 KREOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO OBSZARU LGD WYKORZYSTUJĄCEGO DZIEDZICTWO LOKALNE

– zgodnie z zakresem operacji, o których mowa §2 ust. 1 pkt 5rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów.
 

VI. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Planowane do realizacji zadania zgodnie z zakresem tematycznym obejmują organizacje konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych itp.

Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Zakładany termin realizacji zadania – nie dłużej niż 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu przez LGD z grantobiorcą.

VII.  Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 1:                Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1:     Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.4:  Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne

Planowane do osiągnięcia wskaźniki  -załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

VIII. Warunki udzielenia pomocy:

1) złożenie wniosku o powierzenie grantu wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

2)  zgodność zadania z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,

3) złożenie wniosku o powierzenie grantu przez uprawnionego wnioskodawcę,

4) zgodność zadania z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),

5) zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli
11 pkt.

Pozostałe warunki udzielenia pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

IX. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Kryteria wyboru grantobiorców (przedsięwzięcie 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne) stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania wynosi: 11 pkt.

X. Uprawnieni do ubiegania się o powierzenie grantu:

Zgodnie z LSR uprawnionymi do ubiegania się o powierzenie grantu są osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem Jednostek sektora finansów publicznych, spełniające jednocześnie warunki określone Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 i 1588).

 

XI. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru i warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (2 egzemplarze: oryginał i kopia) – załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

2.  Wersja elektroniczna wniosku o powierzenie grantu.

3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

4. Oświadczenie dotyczące zakupu rzeczy i środków trwałych –jeżeli dotyczy (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a)  Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania (oświadczenie –wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

b)   Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

c)  Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór stanowi  załącznik do niniejszego ogłoszenia).

d)  Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danego zadania i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

 

XII. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:

Dokumentacja konkursowa (formularz wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania), Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru grantobiorców oraz Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” www.lgd-rzl.pl oraz w Biurze LGD.

XIII.  Załączniki (pliki do pobrania):

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki Otwórz

2. Kryteria wyboru grantobiorców Otwórz

3. Wniosek o powierzenie grantu Otwórz

4. Wzór umowy o powierzenie grantu  Otwórz

5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu Otwórz

6. Załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie grantu – sprawozdanie z realizacji grantu Otwórz

7. Załącznik nr 2 do wniosku o rozliczenie grantu – karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie Otwórz

8. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Otwórz

9. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Otwórz

Załączniki które należy złożyć wraz z wnioskiem

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Otwórz

11. Oświadczenie dotyczące zakupu rzeczy i środków trwałych Otwórz

12. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej Otwórz

13. Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanego zadania Otwórz

14. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy  Otwórz

15. Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa Otwórz