Zakończenie i wyniki naboru 3/2018

Inkubator przetwórstwa

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 31 października br. zakończyła naborów wniosków nr 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W ramach naboru do Biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 318 150,00 zł. Limit środków dla naboru wynosi 500 000,00 zł.

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy. Zgodnie z listą operacji wybranych do dofinansowania został wybrany jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Wyniki naborów oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW