Zakończenie naborów wniosków 2/2022 i 3/2022.

Zakończenie naborów wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 12 grudnia br. zakończyła nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

Nabór 2/2022 – Niekomercyjna infrastruktura turystyczna

Nabór 3/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej

Do Biura LGD w ramach naboru 2/2022 wpłynęło 6 wniosków, a w ramach naboru 3/2022 wpłynął 1 wniosek.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.