Zakończenie naboru wniosków 1/2023.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 14 marca br. zakończyła nabór wniosków (nabór nr 1/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Do Biura LGD w ramach naboru 1/2023 wpłynęło 5 wniosków.

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.